Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Geotermia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa (dalej Administrator) jest w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) (dalej RODO), Administratorem danych, który jest zobowiązany do tego, aby w zgodzie z art. 12 RODO udzielić Państwu wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO.

Administrator danych, przy uwzględnieniu motywu 14 RODO, wypełnia ten prawnie określony obowiązek informacyjny za pośrednictwem niniejszego kanału informacyjnego wobec:

 1. każdej osoby fizycznej, z którą zawarła lub zawrze umowę,
 2. każdej osoby fizycznej, z którą realizuje inną formę współpracy za pośrednictwem lub przy udziale innych administratorów danych lub podmiotów przetwarzających,
 3. innych osób fizycznych, względem których ten obowiązek winien zostać zrealizowany.

Obowiązek informacyjny wobec pracowników Administratora jest realizowany za pośrednictwem odrębnego kanału informacyjnego. Treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest również na terenie Administratora oraz w Sekretariacie.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są jednak pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności. Informacje takie staną się danymi osobowymi dopiero z chwilą zestawienia ich z innymi, dodatkowymi (posiadanymi) informacjami, którego wynikiem będzie możliwość odniesienia ich do konkretnej osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geotermia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, NIP 701-095-36-33, REGON 384799008.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Michałem Paprockim za pośrednictwem:

 1. adresu e-mail: 
  iod@geotermiapolska.pl
 2. adresu pocztowego:
  Inspektor Ochrony Danych
  Geotermia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Słowicza 32
  02-170 Warszawa

W celu realizacji praw wynikających z RODO, zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, a także w przypadku niezbędności wniesienia określonego żądania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michałem Paprockim za pośrednictwem:

 1. adresu pocztowego:
  Inspektor Ochrony Danych
  Geotermia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Słowicza 32
  02-170 Warszawa

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z postanowieniami RODO oraz innymi polskimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź realizowanego nadzoru nad działalnością Administratora, w szczególności na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy, i innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania Administratora;

2.  art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825 ze zm.);

3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO, o ile taka niezbędność wystąpi;

4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw, o ile taka niezbędność wystąpi;

6.  art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych przez Administratora lub Pana/Panią celach wyrażono;

7. art. 9 ust 2 lit b  RODO:
w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań do realizacji prac określonych w Umowie, o ile taka niezbędność wystąpi;

8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o ile taka niezbędność wystąpi;

9. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, o ile taka niezbędność wystąpi;

10. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. szkoleń,
k. sprawozdań,
l. oceny działań.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź realizowanego nadzoru nad działalnością Administratora mogą być w szczególności następujące kategorie podmiotów i osób:

 1. nasi partnerzy oraz kontrahenci, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych oraz prawidłowej realizacji umowy,
 2. podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi m.in. doradcze, ochroniarskie, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu serwisu, konserwacji, modernizacji,
 5. nabywcy wierzytelności,
 6. podmioty i osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825 ze zm.), w tym osoby i podmioty związane z procesem przygotowania, realizacji i nadzoru oraz inne osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 7. podmioty i osoby nadzorujące Administratora w ramach nadzoru właścicielskiego lub inwestorskiego.

Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

Państwa danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Pana/Pani dane osobowe, w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w szczególności na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy i innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania Administratora: przez okres umowy, gwarancji  i rękojmi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;

2. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały okres trwania umowy (art. 97 ust. 1 PZP) z zastrzeżeniem przepisów prawa podatkowego i archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;

5. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw: przez okres niezbędny do zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

6. art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to koniczne z uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych przez Administratora lub Pana/Panią celach wyrażono: do czasu wycofania zgody lub do czasu jej zdezaktualizowania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez konsekwencji prawnych, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

7. art. 9 ust. 2 lit b RODO:
w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań do realizacji prac określonych w Umowie: przez okres niezbędny do zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu obowiązywania Umowy oraz przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

9. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej jak przez trzy miesiące, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku niezbędności dopełnienia wymogów formalnych wobec kandydatów, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu głównego. Odstępstwo od zasady stanowią sytuacje, w wyniku których wobec Administratora, bądź wobec kandydata przez Administratora zostanie w okresie, o którym mowa wyżej, wniesione roszczenie z tytułu wyrządzonej szkody. Wówczas dane będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;

10. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń: przez okres określony w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615. ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów z uwzględnieniem okresu prowadzonego postępowania administracyjnego, cywilnego lub karnego, o ile taka okoliczność wystąpi;

11. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. szkoleń,
k. sprawozdań,
l. oceny działań,

przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz wyłączeń wskazanych powyżej lub obowiązujące przepisy prawne, jednak nie dłużej jak przez 5 lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia w granicach wynikających z RODO; z uwzględnieniem procesów realizowanych z użyciem monitoringu wizyjnego,
 2. sprostowania danych,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani  prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji prawnych z zastrzeżeniem, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem procesów realizowanych z użyciem monitoringu wizyjnego):
  a. z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  b. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
  Po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pan/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z postanowieniami RODO.

Realizując swoje prawa może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Inspektor udzieli Państwu wyczerpującej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnych (o czym Pan/Pani zostanie powiadomiony) do trzech miesięcy.

Przetwarzane przez nas dane osobowe (w szczególności) w celu:

 1. realizacji roszczeń, praw i wniosków;
 2. realizacji procesów przetargowych;
 3. zawarcia i realizacji umów;
 4. przeprowadzenia szkoleń;

w określonym przez proces realizacji oraz niezbędnym zakresie, pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa.

Wyjątek stanowią w szczególności sytuacje, gdy:

 1. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umów;
 2. dane osób realizujących lub nadzorujących umowy;
 3. dane audytorów, kontrolerów, biegłych;
 4. dane do realizacji procesów przetargowych;
 5. dane do przeprowadzenia szkolenia, w tym szkolenia BHP;
 6. dane niezbędne do dokonania innych czynności wynikających z roli administrator;

zostaną nam udostępnianie przez osoby fizyczne, prawne, a także organy, jednostki lub podmioty w zakresie zależnym od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, realizowanego nadzoru nad działalnością Administratora, w tym przez:

 1. osoby reprezentujące Pana/Panią na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 2. podmiot, któremu udzielił Panu/Pani zgody na ich przekazanie,
 3. Pana/Pani pracodawcę lub innego zleceniodawcę,

bądź wykorzystamy informacje zebrane w Systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 ze zm.) oraz innych, publicznie dostępnych rejestrów.

Wyjątek stanowić może również realizowanie czynności na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, bądź uprzednio wyrażonych zgód, a także w ramach innych, lecz akceptowanych przez prawo zachowań.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i dane nie są przez Administratora profilowane.

Powyższa informacja odnosi się to także do procesów, w ramach których zapisy z monitoringu wizyjnego oraz monitoringu sieci informatycznej będą musiały być przeanalizowane na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia przez nas informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach. Czynności takie będą realizowane za pośrednictwem człowieka i bez specjalnych metod technicznych (min. automatycznej analizy obrazu, czy też automatycznego wyszukiwania treści), które mogłyby być uznane za systemy przetwarzające dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO w sposób zautomatyzowany.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Powiązane pliki

Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy w Geotermia Polska - Pobierz

Klauzula informacyjna dla kontrahenta do realizacji umowy z Geotermia Polska - Pobierz

Klauzula informacyjna dla osob zawierajacych i realizujacych umowe z Geotermia Polska - Pobierz

Klauzula informacyjna dla wnioskujacych o udostepnienie informacji publicznej z Geotermia Polska - Pobierz

Klauzula informacyjna korespondencja z Geotermia Polska - Pobierz


DANE SPÓŁKI:
Geotermia Polska sp. z o.o.
KRS 0000812002
NIP 7010953633
REGON 384799008
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
ODDZIAŁ W RADOMIU:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ul. 25 czerwca 68
26-610 Radom
Polityka prywatności  Geotermia Polska © 2022 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone